WrestlingJV Boys BasketballBoys Swim TeamVarsity Boys BasketballVarsity and JV Girls BasketballVarsity VolleyballChilton Wrestling Club